کمیته حقوقی

آیین نامه کمیته حقوقی

آیین نامه کمیته حقوقیاهداف کمیته حقوقی: 1- تنظیم پیش نویس تغییرات مورد نیاز در اساسنامه2- اعلام نظر در عقد قرارداد بین انجمن و اشخاص حقیقی وحقوقی بر اساس نظامنامه حرفه ای انجمن3- اعلام نظر در هر گونه آئین نامه و مقررات داخلی انجمن از حیث انطباق با اساسنامه و قانون4- ارائه خدمات مشاوره ای به کلیه اعضا در موضوع تنظیم قرارداد های کاری، راهنمایی و پیگیری مطالبات اعضاء از کارفرما…

جلسه پيرامون مالكيت معنوي، بيمه و ماليات

چهارمين جلسه هيئت مديره در تاریخ 95/5/28با حضور وكيل و مشاور حقوقي، جناب آقاي عليزاده، پيرامون مالكيت معنوي، بيمه و ماليات.