قابل توجه هنرمندان شرکت کننده در هفتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران

قابل توجه هنرمندان شرکت کننده  در هفتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران
هنرمندانی که آثارشان در مرحله اول داوری انتخاب نشده است می توانند درخواست تجدید نظر رسمی و مکتوب خود را ، حداکثر تا ساعت 12 روز سه شنبه 13 تیر 96، به دبیرخانه دوسالانه  تحویل دهند.