اطلاعیه

اعضای محترم انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران

به استحضار میرساند طبق اطلاعیه های پیشین، این انجمن در صدد است به منظور احقاق حقوق قانونی و متقابل اعضا و انجمن، ارتقای کیفی فعالیت‌ ها  و خدمات ، سازماندهي و تدارک حضور  اعضای محترم در مجامع (عمومي و فوق العاده) و همچنين تهيه جامعه آماري دقيق  برای سفارش کارت عضویت  جدید، با استناد به مفاد اساسنامه نسبت به تعلیق اعضای بدهکار با شرایط زیر اقدام نماید‌.
طبق آمار و بررسی های انجام شده تعداد   ۲۲۶ نفر از اعضای کنونی تا سال ۱۳۹۳ علی رقم ارسال کتبی نامه اخطار بدهی معوقه ( مورخ ۲۵ /۶/ ۱۳۹۳) نسبت به پرداخت حق عضویت خود اقدام ننموده اند .

بر این اساس این اعضا چنانچه تا تاریخ ٢٥ تیر ماه سال جاری نسبت به پرداخت حق عضویت خود اقدام نمایند قانونا عضو این انجمن شناخته شده و در غیر اینصورت طبق بند ۱۱ اساسنامه (شرایط تعلیق یا سلب عضویت از انجمن) عضویت ایشان به حالت تعلیق درخواهد آمد.

اعضای محترم میتوانند جهت اطلاع از وضعیت مالي و ميزان بدهي خود، با دفتر انجمن به شماره ۸۸۸۲۱۸۲۹ -۰۲۱ تماس حاصل نمایند‌.