درسگفتارچهار جلسه ای هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران