هنرمند جوان، نگار نجیبی

هنرمند جوان، نگار نجیبی

دانشجوی کارشناسی نقاشی الزهرا به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شد.
با آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان و همه هنرمندان جوان، با استعداد و پر تلاش

دبیرخانه دومین اکسپو نقاشی دانشجویی